توضیحات HTML

توضیحات HTML در مرورگر نمایش داده نمی شود، اما می توانند به سند کد منبع HTML شما کمک کنند.

 

برچسب نظر در HTML

شما می توانید نظرات خود را به منبع HTML به نحو زیر وارد کنید:

<!-- نظر خود را اینجا بنویسید -->

 

توجه کنید که در تگ شروع یک ! وجود دارد ولی در تگ پایانی نه.

با نظرات شما می توانید اعلان ها ئ یادآوری در کد HTML خود قرار دهید.

<!-- این یک نظر است -->
<p>یک پاراگراف</p>
<!-- اطلاعات بیشتر را اینجا وارد کنید -->
امتحان کنید