تگ سرفصل های HTML

سرفصل ( عنوان ) های HTML، عنوان یا زیرنویس هایی هستند که می خواهید رو صفحه وب نشان داده شوند.

مثلا:

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
امتحان کنید

 

عنوان های HTML با تگ های <h1> تا <h6> تعریف می شوند.

<h1>  مهم ترین عنوان و <h6> کم اهمیت ترین را تعریف می کند.

مرورگر ها به صورت خودکار مقداری فضای سفید خالی ( حاشیه ) به قبل و بعد از عنوان شما اضافه می کنند.

 

به عنوان ها توجه کافی داشته باشید چرا که موتورهای جست و جو از عنوان ها برای نمایه سازی ساختار و محتوای صفحات وب شما می کنند.

کاربران اغلب صفحه را با عنوان آن می شناسند و برای بازدید از آن می روند. پس برای نشان دادن ساختار سند، استفاده از سرفصل ها و عنوان مناسب اهمیت زیادی دارد.

توجه کنید که از سرفصل های HTML فقط برای نشان دادن عنوان ها استفاده کنید و از آن برای بزرگ یا پررنگ کردن متن اصلی استفاده نکنید.

 

عنوان های HTML اندازه های پیش فرضی دارند. با این وجود اگر اندازه آن برایتان رضایت بخش نبود می توانید اندازه هر عنوان را با ویژگی style و به کمک font-size مشخص کنید.

<h1 style="font-size:60px;">عنوان 1</h1>
امتحان کنید