جاوا اسکریپت در HTML

JavaScript صفحات HTML را پویاتر و تعاملی می کند.

 

اولین جاوا اسکریپت من

 

 

برچسب <script> در HTML

برچسب <scrpit> برای تعریف اسکریپت cilent-side در استفاده می شود.

عنصر <script> یا شامل دستورات اسکریپت است ، یا از طریق ویژگی src به یک فایل اسکریپت خارجی نشان می دهد.

استفاده های معمول از JavaScript دستکاری تصویر ، اعتبار سنجی فرم و تغییرات پویای محتوا است.

برای انتخاب یک عنصر HTML  JavaScript اغلب از روش () document.getElementById استفاده می کند.

این مثال جاوا اسکریپت می نویسد "سلام جاوا اسکریپت!" به یک عنصر HTML با id = "demo":

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "سلام جاوا اسکریپت!";
</script>
امتحان کنید

 

یک طعم جاوا اسکریپت

در اینجا چند نمونه از آنچه JavaScript می تواند انجام دهد وجود دارد:

تعویض متن
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
امتحان کنید

 

تعویض سبک
document.getElementById("demo").style.fontSize = "25px";
document.getElementById("demo").style.color = "red";
document.getElementById("demo").style.backgroundColor = "yellow";
امتحان کنید

 

تعویض ویژگی ها
document.getElementById("image").src = "picture.gif";
امتحان کنید

 

 

برچسب <noscript> در HTML

برچسب <noscript> یک محتوای جایگزین را برای کاربران نمایش داده می شود که اسکریپت ها را در مرورگر خود غیرفعال کرده اند یا دارای مرورگری هستند که از اسکریپت پشتیبانی نمی کند:

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
</script>
<noscript>Sorry, your browser does not support JavaScript!</noscript>
امتحان کنید