سبک های HTML

ویژگی style در HTML برای افزودن سبک ها به یک عنصر مثل رنگ، فونت، اندازه و … استفاده می شود.

I am Red

I am Blue

I am Big

 

ویژگی سبک HTML

تنظیم سبک در HTML می تواند با ویژگی style  انجام شود.

ویژگی style  به صورت زیر اعمال می شود:

<tagname style="property:value;">این ویژگی یک ویژگی CSS بوده مقدار آن هم یک مقدار CSS است.

 

رنگ پس زمینه

ویژگی background-color در CSS رنگ پس زمینه را برای یک عنصر HTML تعریف می کند.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body style="background-color:powderblue;">

<h1>یک عنوان</h1>

<p>یک پاراگراف</p>

</body>
</html>
امتحان کنید

در این مثال رنگ پس زمینه را برای یک صفحه به رنگ آبی در آورده ایم.

 

تنظیم رنگ پس زمینه برای دو عنصر مختلف

<body>
<h1 style="background-color:powderblue;">یک عنوان</h1>

<p style="background-color:tomato;">یک پاراگراف</p>
</body>
امتحان کنیدرنگ متن

ویژگی color در CSS رنگ متن را برای یک عنصر HTML تعریف می کند.

<h1 style="color:blue;">یک عنوان</h1>

<p style="color:red;">یک پاراگراف</p>
امتحان کنید

فونت

ویژگی font-family در CSS برای تعریف فونت در HTML به کار می رود.

<h1 style="font-family:verdana;">یک عنوان</h1>

<p style="font-family:courier;">یک پاراگراف</p>
امتحان کنید

 

اندازه متن

ویژگی font-size در CSS اندازه متن را برای یک عنصر HTML تعریف می کند.

<h1 style="font-size:300%;">یک عنوان</h1>

<p style="font-size:160%;">یک پاراگراف</p>
امتحان کنید

تراز متن

ویژگی text-align در CSS تراز سازی افقی متن را برای یک عنصر HTML تعریف می کند.

<h1 style="text-align:center;">عنوان وسط چین</h1>

<p style="text-align:center;">پاراگراف وسط چین</p>
امتحان کنید