عناصر کد رایانه HTML

HTML شامل چندین عنصر برای تعریف ورودی کاربر و کد رایانه است.

 

<code>
x = 5;<br>
y = 6;<br>
z = x + y;
</code>
امتحان کنید

 

عنصر<kbd> برای ورودی کیبورد

از عنصر <kbd> در HTML برای تعریف ورودی صفحه کلید استفاده می شود. محتوای داخل آن با قلم پیش فرض تک فضای مرورگر نمایش داده می شود.

برخی از متن ها را به عنوان ورودی صفحه کلید در یک سند تعریف کنید:
<p>ذخیره سازی سند با فشردن <kbd>Ctrl + S</kbd></p>
نتیجه:
ذخیره سازی سند با فشردن Ctrl + S

 

عنصر <samp> برای خروجی برنامه

عنصر <samp> در HTML برای تعریف نمونه خروجی از یک برنامه رایانه ای استفاده می شود. محتوای داخل آن با قلم پیش فرض تک فضای مرورگر نمایش داده می شود.

برخی از متن ها را به عنوان نمونه خروجی از یک برنامه رایانه ای در یک سند تعریف کنید:
<p>پیام از رایانه من:</p>
<p><samp> فایل پیدا نشد <br>برای ادامه F1 را فشار دهید</samp></p>
نتیجه:
پیام از رایانه من:

فایل پیدا نشد
برای ادامه F1 را فشار دهید

 

 

عنصر <code> برای کد کامپیوتری

از عنصر <code> در HTML برای تعریف قطعه ای از کد رایانه استفاده می شود. محتوای داخل آن با قلم پیش فرض تک فضای مرورگر نمایش داده می شود.

برخی از متن ها را به عنوان کد رایانه در یک سند تعریف کنید:
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
نتیجه:
x = 5; y = 6; z = x + y;

 

 

توجه داشته باشید که عنصر <code> فضای خالی اضافی و وقفه های خط را حفظ نمی کند.

برای رفع این مشکل می توانید عنصر <code> را در داخل یک عنصر <pre> قرار دهید:

 
<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>
نتیجه:
x = 5;
y = 6;
z = x + y;

 

 

عنصر <var> برای متغیرها

عنصر <var> برای تعریف یک متغیر در برنامه نویسی یا در یک عبارت ریاضی استفاده می شود. محتوای داخل آن معمولاً به صورت مورب نمایش داده می شود.

برخی متن ها را به عنوان متغیرهای یک سند تعریف کنید:
<p>The area of a triangle is: 1/2 x <var>b</var> x <var>h</var>, where <var>b</var> is the base, and <var>h</var> is the vertical height.</p>
نتیجه:
The area of a triangle is: 1/2 x b x h, where b is the base, and h is the vertical height.