عنصر HTML چیست؟

یک عنصر HTML با یک برچسب شروع شده، محتوا را در بر می گیرد و در آخر با یک تگ پایانی خاتمه پیدا می کند.

<tagname> محتوا </tagname>

 

یک عنصر HTML همه چیز از تگ آغازین تا تگ پایانی می باشد.

<h1> سر صفحه اول </h1>

<p> پاراگراف اول </p>

 

نکته: برخی از عناصر HTML هیچ محتوایی ( مانند عنصر <br> ) ندارد.، به این عناصر عناصر خالی می گویند. عناصر خالی برچسب پایانی را ندارند!