قالب بندی متنی HTML

HTML شامل عناصر متعددی برای تعریف متن با معنای خاص  است.

مثلا

This text is bold

This text is italic

This is subscript and superscript

 

عناصر قالب بندی در HTML

<b> - متن پررنگ

<strong> - متن مهم

<i> - متن ایتالیک

<em> - متن تاکید شده

<mark> - متن علامت گذاری شده

<small> - متن کوچکتر

<del> - متن حذف شده

<ins> - درج متن

<sub> - متن زیرنویس

<sup> - متن فوق العاده

 

عنصر <b> و <strong> در HTML

عنصر <b> در HTML متن پررنگ را بدون هیچ اهمیت اضافی تعریف می کند.

<b>این متن پررنگ است</b>
امتحان کنید

 

عنصر <strong> در HTML متن را با اهمیت قوی تعریف می کند. محتوای داخل به طور معمول به شکل پررنگ نمایش داده می شود.

<strong>این متن مهم است !</strong>
امتحان کنید

 

عناصر <i> و <em> در HTML

عنصر <i> در HTML بخشی از متن را در یک صدا یا خلق و خوی جایگزین تعریف می کند. محتوای داخل به صورت ایتالیک نشان داده می شود.

نکته: تگ <i> معمولا برای نشان دادن یک اصطلاح فنی، عبارتی از زبان دیگر، یک فکر و … استفاده می شود.

<i>این متن ایتالیک است</i>
امتحان کنید

 

عنصر <em> در HTML متن مورد تاکید را تعریف می کند. محتوای داخل معمولا ایتالیک نشان داده می شود.

نکته: خواننده صفحه نمایش کلمات در <em> را با تاکید و استرس کلامی تلفظ می کند.

<em>این متن تاکید شده است</em>
امتحان کنید

 

عنصر <small> در HTML

عنصر <small> در HTML متن کوچکتری را تعریف می کند.

<small>این متن کوچکتر است</small>
امتحان کنید

 

عنصر <mark> در HTML

عنصر  در HTML متنی را تعریف می کند که باید علامت گذاری یا برجسته شود.

<p>بازدید از سایت ما را<mark>امروز</mark> فراموش نکنید</p>
امتحان کنید

 

عنصر <del> در HTML

عنصر <del> در HTML متنی را تعریف می کند که از سند حذف شده است. مرورگر ها معمولا روی متن پاک شده خط می زنند.

<p>رنگ مورد علاقه من<del>آبی</del>قرمز است</p>
امتحان کنید

 

عنصر <ins> در HTML

عنصر <ins> در HTML متنی را تعریف می کند که در یک سند درج شده است. مرورگر ها معمولا متن درج شده را زیر خط می کنند.

<p>رنگ مورد علافه من<del>آبی</del> <ins>قرمز است</ins>.</p>
امتحان کنید

 

عنصر <sub> در HTML

عنصر <sub> در HTML متن زیرنویس را تعریف می کند. متن زیرنویس نیمی از کاراکترهای زیر خط معمولی را نشان می دهد و گاهی اوقات هم با قلم کوچکتر ارائه می شود. این تگ را می توان برای فرمول های شیمیایی مثل H2O هم استفاده کرد.

<p>این یک<sub>زیرنویس</sub>است</p>
امتحان کنید

 

عنصر <sup> در HTML

عنصر <sup> در HTML متن سوپر اسکریپت را تعریف می کند. این متن نیمی از کاراکتر های بالاتر از خط عادی را نشان می دهد و گاهی اوقات با یک قلم کوچکتر ارائه می شود. متن سوپر اسکریپت را می توان برای پاورقی ها نیز استفاده کرد. مانند [WWW[1

<p>این یک<sup>سوپر اسکریپت</sup>می باشد</p>
امتحان کنید