مثال ساده ای از یک سند HTML

در اینجا یک نمونه ساده از کد HTML را همراه توضیحاتش برایتان آماده کردیم.

مثال ساده HTML
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>عنوان صفحه</title>

</head>

<body>
<h1>عنوان اول</h1>

<p>پاراگراف اول</p>
</body>

</html>
امتحان کنید

 

تگ <!DOCTYPE html> به معنای این است که سند نوشته شده یک سند HTML5 می باشد.

عنصر <html> عنصر ریشه ای برای یک صفحه HTML بوده.

بخش <head> شامل اطلاعات متا درباره صفحه HTML است.

کد <title> کدیست که عنوان شما رو برای صفحه HTML تعریف می کند ( این عنوان در نوار عنوان مرورگر یا در برگه صفحه به نمایش در می آید )

تگ <body> متن سند شما رو تشکیل می دهد و می تواند برای محتواهایی مثل سرفصل، پاراگراف، تصویر، جدول و هر چیز قابل مشاهده دیگه ای استفاده شود.

همچنین <h1> عنصری برای تعریف سرصفحه سند شما بوده و در آخر <p> برای تعریف هر پاراگراف به کار می رود.