منبع یاب یکنواخت HTML

URL کلمه دیگری برای آدرس وب است.

یک URL می تواند از کلمات (به عنوان مثال maxdev.ir) یا یک آدرس پروتکل اینترنت (IP) (به عنوان مثال 192.68.20.50) تشکیل شود.

بیشتر افراد هنگام گشت و گذار این نام را وارد می کنند، زیرا یاد آوری نام از شماره راحت تر است.

 

URL - منبع یاب یكنواخت

مرورگرهای وب با استفاده از URL صفحاتی را از سرورهای وب درخواست می کنند.

یك منبع یكنواخت (URL) برای آدرس دهی به یك سند (یا سایر داده ها) در وب استفاده می شود.

یک آدرس وب مانند https://www.maxdev.ir/default.asp از این قوانین نحو پیروی می کند:

scheme://prefix.domain:port/path/filename

 

 

Scheme های رایج URL

در جدول زیر برخی از Scheme های معمول ذکر شده است:

Scheme مخفف شده برای استفاده می شود برای
http HyperText Transfer Protocol صفحات وب مشترک رمزگذاری نشده
https Secure HyperText Transfer Protocol صفحات وب رمزگذاری شده
ftp File Transfer Protocol دانلود یا آپلود فایل ها
file   یک فایل روی کامپیوتر شما

 

رمزگذاری URL

URL ها فقط با استفاده از مجموعه کاراکترهای ASCII از طریق اینترنت ارسال می شوند. اگر یک URL حاوی نویسه های خارج از مجموعه ASCII باشد، URL باید تبدیل شود.

رمزگذاری URL، کاراکترهای غیر ASCII را به قالبی تبدیل می کند که از طریق اینترنت قابل انتقال است.

کد گذاری URL جایگزین نویسه های غیر ASCII با "٪" و به دنبال آن ارقام هگزادسیمال می شود.

URL ها نمی توانند دارای فاصله باشند. رمزگذاری URL به طور معمول یک مکان را با علامت مثبت (+) یا٪ 20 جایگزین می کند.

ساخته شود ( https://www.w3schools.com/html/html_urlencode.asp )

اگر روی "Submit" کلیک کنید ، مرورگر URL را قبل از ارسال به سرور ، رمزگذاری می کند.

یک صفحه در سرور ورودی دریافت شده را نمایش می دهد.

ورودی دیگری را امتحان کنید و دوباره روی ارسال کلیک کنید.

 

مثال های رمزگذاری ASCII

مرورگر شما با توجه به مجموعه کاراکترهای استفاده شده در صفحه شما ، کدگذاری ورودی را انجام می دهد.

کاراکتر پیش فرض تنظیم شده در HTML5 مقدار UTF-8 است.

کاراکتر برای Windows-1252 برای UTF-8
%80 %E2%82%AC
£ %A3 %C2%A3
© %A9 %C2%A9
® %AE %C2%AE
À %C0 %C3%80
Á %C1 %C3%81
 %C2 %C3%82
à %C3 %C3%83
Ä %C4 %C3%84
Å %C5 %C3%85