نماد های HTML

نمادهایی که در صفحه کلید شما وجود ندارند نیز می توانند با استفاده از موجودیت ها اضافه شوند.

 

نهادهای نماد HTML

موجودیت های HTML در فصل قبل شرح داده شدند.

بسیاری از نمادهای ریاضی ، فنی و ارزی در صفحه کلید عادی وجود ندارند.

برای افزودن چنین نمادهایی به صفحه HTML ، می توانید از نام موجودیت یا شماره موجودیت (ارجاع اعشاری یا هگزادسیمال) برای نماد استفاده کنید.

 

علامت یورو ، € را با نام موجودی، اعشار و مقدار هگزادسیمال نشان دهید:
<p>من نشان می دم &euro;</p>
<p>من نشان میدم &#8364;</p>
<p>من نشان می دم &#x20AC;</p>
نتیجه:
من € نمایش می دم
من € نمایش می دم
من € نمایش می دم

 

برخی از نمادهای ریاضی پشتیبانی شده توسط HTML

کاراکتر شماره موجودیت توضیح
&#8704; &forall; برای همه
&#8706; &part; یک جزء از
&#8707; &exist; وجود دارد
&#8709; &empty; خالی
&#8711; &nabla; NABLA
&#8712; &isin; عنصری از
&#8713; &notin; عنصر ... نیست
&#8715; &ni; عضوی از
&#8719; &prod; محصول N-ARY
&#8721; &sum; جمع بندی N-ARY