نمونه های پایه HTML

اکنون می خواهیم برخی از نمونه های پایه و ساده HTML را نشان دهیم.

اگر از تگ هایی استفاده کردیم که تا کنون ندیده اید و یاد نگرفته اید نگران نباشید، در آینده فرا خواهید گرفت.

 

همه اسناد HTML باید با یک نوع اعلان شروع شوند:

<!DOCTYPE html>

 

خود سند هم با <html> شروع و با </html> پایان می یابد.

 

بخشی که قرار است مشاهده شود بین <body> و </body> قرار می گیرد.

 

تگ <!DOCTYPE> نشان دهنده نوع سند HTML شما بوده و به مرورگرها کمک می کند تا صفحات وب را به درستی نمایش دهد.

" این کد تنها یک بار در بالای صفحه و قبل از هر برچسب HTML به کار می رود  و حساس به بزرگی و کوچکی حروف نمی باشد "

این کد برای نشان دادن HTML5 به صورت <!DOCTYPE html> به کار می رود.

 

عنوان و سرفصل های HTML با برچسب های <h1> تا <h6> تعریف می شوند.

 

تگ <h1> مهم ترین عنوان سند HTML شما را تعیین می کند و تگ <h6> کم اهمیت ترین را.

<h1>عنوان 1</h1>

<h2>عنوان 2</h2>

<h3>عنوان 3</h3>
امتحان کنید

 

هر پاراگراف در HTML با برچسب <p> معرفی می شود.

<p>یک پاراگراف</p>

<p>یک پاراگراف دیگر</p>
امتحان کنید

 

هر لینک در HTML با برچسب <a> تعریف می گردد.

<a href="https://www.maxdev.ir">یک لینک</a>
امتحان کنید

مقصد لینک در href مشخص شده.

 

تصویر ها در HTML با تگ <img> شناخته می شوند.

فایل منبع src ، متن جایگزین alt و width و height به عنوان ویژگی های ارائه شده به کار می رود.

<img src="https://maxdev.ir/admin/uploads/maxdev.JPG" alt="maxdev.com" width="1351" height="88">
امتحان کنید

 

عناصر HTML را می توان به صورت تو در تو قرار داد، یعنی هر عنصر شامل عنصر دیگری بشود.

 

برخی از عناصر HTML حتی اگر تگ پایانی آن را نگذارید به درستی نمایش داده می شوند.

<html>

<body>
<p>یک پاراگراف

<p>یک پاراگراف دیگر
</body>

</html>
امتحان کنید

 

 با این وجود به این نکته زیاد اعتماد نکنید، چرا که ممکن است اگر تگ پایانی را فراموش کنید خطاهای غیر منتظره ای رخ دهد.

 

عناصر HTML خالی هم وجود دارند، در این عناصر محتوایی وجود نخواهد داشت.

تگ <br> برای شکستن خط به کار می رود و یک عنصر خالی بدون بستن تگ است.

<p>این یک <br> پاراگراف با خط شکسته است.</p>

 

تگ های HTML حساس به بزرگی و کوچکی حروف نیستند یعنی <p> با <P> فرقی ندارد.