پاراگراف های HTML

پاراگراف همیشه در یک خط جدید شروع می شود و معمولا یک بلوک از متن است.

 

پاراگراف های HTML

عنصر <p> یک پاراگراف را برای سند شما تعریف می کند.

یک پاراگراف همیشه در یک خط جدید شروع می شود و مرورگر ها به طور خودکار مقداری فضای سفید " حاشیه " قبل و بعد از یک پاراگراف اضافه می کنند.

<p>یک پاراگراف</p>

<p>یک پاراگراف دیگر</p>
امتحان کنید

نمایش HTML

شما نمی توانید مطمئن باشید که چگونه HTML نمایش داده خواهد شد. صفحه نمایش های بزرگ یا کوچک و پنجره هایی با اندازه متغیر، نتایج متفاوتی ایجاد می کنند.

با HTML شما قادر نیستید با اضافه کردن فاصله های اضافی یا خطوط اضافی در کد HTML خود، صفحه نمایش را تغییر دهید.

مرورگر به صورت خودکار وقتی صفحه نمایش داده شود، هر فاصله و خط اضافی را حذف خواهد کرد.

 
<p>

این پاراگراف

در       کد منبع

حاوی فضای      خالی زیادی است

ولی     مرورگر

آن را نادیده خواهد گرفت

</p>
امتحان کنید

 

قوانین HTML افقی

تگ <hr> یک شکست موضوعی در صفحه HTML را تعریف می کند و معمولا به عنوان قانون افقی نشان داده می شود.

عنصر <hr> برای جدا کردن محتوا ( یا تعریف تغییر ) در یک صفحه HTML استفاده می شود.

<h1>عنوان اول</h1>

<p>یک متن یا پاراگراف</p>

<hr>

<h2>عنوان دوم</h2>

<p>یک متن یا پاراگراف دیگر</p>

<hr>
امتحان کنید

همچنین به یاد داشته باشید تگ <hr> یک برچسب خالی می باشد، یعنی برای آن تگ پایانی وجود ندارد.

 

خط شکسته HTML

عنصر <br> برای HTML یک شکستن خط را تعریف می کند.

از تگ <br> وقتی استفاده کنید که یک خط شکسته ( یا خط جدید ) بدون شروع یک پاراگراف جدید می خواهید.

<p>این یک<br>پاراگراف است<br>با خط شکسته</p>
امتحان کنید

برچسب <br> یک تگ خالی است و در آن تگ پایانی وجود ندارد.

 

مشکل در نوشتن بیت های شعر یا مانند آن

با توجه به اینکه مرورگر فاصله های اضافی را حذف می کند این شعر روی یک خط نشان داده خواهد شد:

<p>

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ، برای هیچ، از هیچ مپیچ
دانی که پس از عمر چه ماند باقی؟
عشق است و محبت است و باقی همه هیچ

</p>
امتحان کنید

راه حل چیست؟

عنصر <pre> در HTML راه حل این مشکل است.

متن داخل عنصر <pre> در یک فونت یا پهنای ثابت ( معمولا پیک ) نشان داده خواهد و هم فاصله و هم شکسته شدن خط را حفظ می کند.

<pre>

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ، برای هیچ، از هیچ مپیچ
دانی که پس از عمر چه ماند باقی؟
عشق است و محبت است و باقی همه هیچ

</pre>
امتحان کنید