HTML در مقابل XHTML

XHTML نسخه سختگیرانه تر و مبتنی بر XML از HTML است.

 

XHTML چیست؟

 

چرا XHTML؟

XML یک زبان نشانه گذاری است که در آن تمام اسناد باید به درستی علامت گذاری شوند ("خوش فرم" باشد).

XHTML برای توسعه و انعطاف پذیری بیشتر HTML برای کار با سایر قالبهای داده (مانند XML) ساخته شد. علاوه بر این ، مرورگرها خطاهای موجود در صفحات HTML را نادیده می گیرند و سعی می کنند وب سایت را حتی اگر دارای برخی خطاها در نشانه گذاری باشد، نمایش دهند. بنابراین XHTML با خطای سختگیرانه تری روبرو می شود.

 

مهمترین تفاوت ها با HTML

 

اجبار <...DOCTYPE!> در XHTML

یک سند XHTML باید بیانیه <DOCTYPE!> داشته باشد.

عناصر <html> ، <head> ، <title> و <body> نیز باید وجود داشته باشند و ویژگی xmlns در <html> باید نام اسامی xml را برای سند مشخص کند.

 

در اینجا یک سند XHTML با حداقل برچسب های مورد نیاز وجود دارد:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>Title of document</title>
</head>
<body>

  some content here...

</body>
</html>

 

عناصر XHTML باید به درستی جاگذاری شوند

در XHTML ، عناصر باید به درستی درون یکدیگر قرار بگیرند ، مانند این:

 

درست:

<b><i>متن مورد نظر</i></b>

نادرست:

<b><i>متن مورد نظر</b></i>

 

 

عناصر XHTML باید همیشه بسته شوند

در XHTML، عناصر باید همیشه بسته شوند ، مانند این:

 

درست:

<p>یک پاراگراف</p>
<p>یک پاراگراف دیگر</p>

نادرست:

<p>یک پاراگراف
<p>یک پاراگراف دیگر

 

عناصر خالی XHTML باید همیشه بسته شوند

در XHTML، عناصر خالی باید همیشه بسته شوند ، مانند این:

 

درست:

A break: <br />
A horizontal rule: <hr />
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face" />

نادرست:

A break: <br>
A horizontal rule: <hr>
An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face">

 

عناصر XHTML باید با حروف کوچک باشند

در XHTML، نام عناصر باید همیشه با حروف کوچک باشد ، مانند این:

 

درست:

<body>
<p>یک پاراگراف</p>
</body>

نادرست:

<BODY>
<P>یک پاراگراف</P>
</BODY>

 

 

نام ویژگی های XHTML باید با حروف کوچک باشد

در XHTML، نام ویژگی ها همیشه باید با حروف کوچک باشد ، مانند این:

 

درست:

<a href="https://maxdev.ir/category/html_tutorial/">مشاهده آموزش های HTML ما</a>

نادرست:

<a HREF="https://maxdev.ir/category/html_tutorial/">مشاهده آموزش های HTML ما</a>

 

 

مقادیر صفت XHTML باید نقل شود

در XHTML، مقادیر ویژگی باید همیشه نقل شود ، مانند این:

 

درست:

<a href="https://maxdev.ir/category/html_tutorial/">مشاهده آموزش هایHTMl ما</a>

نادرست:

<a href=https://maxdev.ir/category/html_tutorial/>مشاهده آموزش های HTML ما</a>

 

 

حداقل سازی ویژگی XHTML ممنوع است

در XHTML، به حداقل رساندن ویژگی ممنوع است:

 

درست:

<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked="checked" />
<input type="text" name="lastname" disabled="disabled" />

نادرست:

<input type="checkbox" name="vehicle" value="car" checked />
<input type="text" name="lastname" disabled />